Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


НАЕМОДАТЕЛИТЕ ПОДАВАТ НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ В НАП ДО КРАЯ НА АПРИЛ

Физическите лицата, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през 2013 година трябва да декларират дължимите авансови вноски в нова декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Тя се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем. За ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава.

Например, ако сте физически лице и отдавате недвижимост под наем също на физическо лице, за доходите получени през месеците януари, февруари и март 2013, следва да подадете новата декларация( образец 4001) и да платите дължимия авансов данък до 30 април 2013г.
Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, декларират годишно доходите си от наем до края на април 2013г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. В този случай декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се подава от платеца на дохода (фирмта наемател). Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти от физически лица е, че през тази година те ще издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица само веднъж годишно, а не както беше досега за всеки месец. Същите са длъжни да внасят данъка, удържан авансово на хазаите си - физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. - ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.
Изключение са гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които отдават помещения под наем. Те дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето и след приспадане на нормативно признатите разходи и дължимите осигурителни вноски за периода.
Припомняме, че декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл.201 от ЗКПО се подава от самоосигуряващи се лица, включително и земеделски производители, и фирми - платци на доходи, които са длъжни да удържат и внасят данъци по реда определен в закона. В нея се посочват всички данъци, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивиденти в полза на физически и юридически лица.
В случаите когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията се подава от лицето придобило дохода. В нея не се посочва удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.
Лицата задължени да удържат и внасят данък при източника декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация, в срок до края на месеца следващ тримесечието. Тоест декларацията се подава три пъти в годината. За последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и  нови срокове, отдаващите помещения под наем могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

Мариета Добрева

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж