Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

”Разработване на електронна платформа и обучение на потребителите за работа с нея”


 Само една фирма е подала документи и е вписана в общинския регистър за обществени поръчки като участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Разработване на електронна платформа и обучение на потребителите за работа с нея” по Проекта на Община Стара Загора „Електронна платформа за обмен на добри практики за развитие на регионален туризъм”.  В зала 2 на Община Стара Загора бе отворена публично офертата на фирмата-кандидат „Давид Холдинг” АД гр.Казанлък – в присъствието на членовете на комисията с председател Николина Горова, секретар на Община Стара Загора и медии. Поръчката е на стойност около 70 000 лв. Комисията по избор трябва да обяви резултатите от проверката на документите и класирането в срок до 3 септември. 

През миналата 2009 г. Община Стара Загора в партньорство с Департамент Ла Дром, Франция; Община Лариса, Гърция и Община Сливен, България спечели Проект„Електронна платформа за обмен на добри практики за развитие на регионален туризъм”  на обща стойност 276 350,00 лева. Проектът бе подаден на 30 октомври 2008 г. и одобрен на 11 март 2009 г. Финансирането е от Оперативна програма Регионално Развитие BG161PO001/4.2-01/2008 "Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики", Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество"
С реализирането на проекта се цели осъществяване обмен на добри практики, иновативни подходи и знания между общините-партньори за повишаване на регионалния туристически потенциал и насърчаване на местното развитие с помощта на най-актуалните информационни и комуникационни технологии.
Другите цели, които си е поставил екипа на проекта са:
• Разширяване на административния капацитет за формиране и реализация на ефективни политики в областта на туризма;
• Актуализиране на Общинската Стратегия за развитие на туризма в община Стара Загора 2006-2013 на основата на препоръки и анализи от страна на партньорите;
• Разкриване на туристическия потенциал на региони без утвърден и развит масов туризъм;
• Създаване на условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфичните за съответните общини туристически продукти с по-висока стойност;
• Изграждане на модерна информационна работна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма;
• Създаване на условия на равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с новите електронни инструменти и в една взаимосвързана цялостна система.

Дейностите, заложени в проекта са :
• Проучване на добри практики и иновации в Европейския съюз (в Интернет пространството);
• Идентифициране и документиране на туристическите атракции, продукти и услуги на проектната територия и тяхната цифровизация; иницииране на пилотни модели за алтернативен туризъм;
• Учебни посещения в партньорските общини;
• Разработване на електронна платформа;
• Обучение на потребителите за работа с новосъздадените електронни инструменти;
• Провеждане на информационни кампании.

Очакваните резултати от реализацията на проекта:
• Разкрит и стимулиран туристически потенциал на наши региони без утвърден и развит масов туризъм;
• Създадени условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфични за съответната община туристически продукти с по-висока стойност;
• Повишени умения и обогатен опит на експертите от местните власти, включени в проекта, в областта на местното развитие и междурегионалното сътрудничество;
• Създадени условия за равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с електронни инструменти;
• Изградена модерна информационна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма.ПРЕСЦЕНТЪР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 
Банер

Културен афиш:

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: