Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Проект “Нов избор – развитие и реализация”


 В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ “НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ”   
Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие”

I. Работодатели, които попадат в обхвата на Проект “Нов избор – развитие и реализация” са:
     Физически или юридически лица, осъществяващи дейности в сферата на реалния сектор на икономиката;
     общини или общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост(ЗОС);
     структури на държавната администрация.

ІІ. Изисквания за участие в Проекта към работодателите по т.1:

 ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР:
        Да не са в открито производство по несъстоятелност, да нямат сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че работодателят е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, и да не е преустановил дейността си.
    Да не са обявени в несъстоятелност.
    Да не се намират в производство по ликвидация и да не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
    Да нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която работодателят е установен.
     Управителите или членовете на управителния орган на организацията да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. както и против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари.
     Да нямат извършени масови уволнения след 1 юли 2008г.
    Да отговарят на изискванията на чл. 40 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 г. за получени държавни помощи.
     Да не са одобряват за наемане на разкрито от тях работно място безработни лица, освободени от тях или свързани с тях предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката.
     Да не разкриват работни места, за които са получили финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.


ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ОБЩИНИ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 53 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И СТРУКТУРИ  НА  ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:
    Да нямат извършени масови уволнения след 1 юли 2008г.
    Да не разкриват работни места, за които са получили финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.

ІII. Възможности, които предоставя Проект “Нов избор – развитие и реализация” на работодателите:
Важно:
Работодатели от реалния сектор могат да заявяват работни места по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Работодатели - общини /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/ и структури на държавната администрация могат да заявяват работни места по Проекта в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на: административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др., както и в дейности, за които се предвижда извършване на обучение за професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката, съгласно чл. 6 от ЗПОО.
Работодателят посочва професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа, както и вида документ /свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение/, който безработното лице да представи след завършване на обучението.

Важно: Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него  професия/специалност.
    
Работодателят сключва споразумение /по образец/ с Екипа по Проекта и съответната дирекция “Бюро по труда” за поемане на задължение за осигуряване на заетост след успешно завършване на професионално обучение по професия/специалност, посочена от него в заявката, за период не по-малко от 9 месеца.
Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица за включване в квалификационно обучение по посочената в заявката професия/специалност и последващо заемане на заявеното работно място след успешно завършено квалификационно обучение по придобитата професия/специалност, с оглед удовлетворяване специфичните потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка.

Важно:
1. Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката /не се отнася до работодатели – общини, общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост и структури на държавната администрация/.
2. Работодателят не може да разкрива работни места, за които е получил финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.
3. За всяко работно място, посочено в Заявката, работодателят има възможност да одобри за заемане на работното място след успешно завършено обучение  повече от едно безработно лице. След успешното завършване на обучението на одобрените лица, работодателят прави окончателен подбор измежду тях за включването им в заетост, в съответствие със заявения брой работни места.

Важно:
При отказ на работодателя да наеме на работа избраните от него лица (с изключение на случаите на обективна невъзможност), той няма право на участие в схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за пълния програмен период.
При прекратяване на трудовия договор на лицето по време на заетостта по Проекта по инициатива на работодателя без виновно поведение на лицето, работодателят възстановява изплатените по Проекта средства за това работно място.

Работодателят получава средства за всяко наето по Проекта лице, след успешно приключване на квалификационно обучение по заявената от него професия/специалност, за период до 12 месеца, не по-малко от 9 месеца.

ІV. Документи за кандидатстване по Проекта:
За работодатели от реалния сектор:
    Заявка за разкриване на работно място по Проекта, на което да бъде наето безработно лице след успешно завършване на професионално обучение по заявената от работодателя професия/специалност /по образец/.
    Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или нотариално заверено копие, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на подаване на Заявката ИЛИ копие на ЕИК (единен идентификационен код ), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено  „Вярно с оригинала”.
    Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката.
    Удостоверения от съответния съд по регистрация на юридическото лице за обявяване в несъстоятелност и ликвидация.
    Свидетелство за съдимост на управителя и членовете на управителния орган.
    Декларация по Проекта /Образец 1/.
    Декларация за получени държавни помощи по чл. 40 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 г. /Образец 2/.
Образците на заявка и декларации са публикувани в електронната страница на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.

За работодатели – общини, общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост и структури на държавната администрация:
    Заявка за разкриване на работно място по Проекта, на което да бъде наето безработно лице след успешно завършване на професионално обучение по заявената от работодателя професия/специалност /по образец/.
    Копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено „Вярно с оригинала”.
    Декларация по Проекта /Образец 3/.
Образците на заявка и декларация са публикувани в електронната страница на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.

V. Ред за включване в Проекта:
•    Работодателят представя в ДБТ необходимия пакет документи ежедневно в рамките на работното време.
•    Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта.
До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи.
•    ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрените заявки за разкриване на работни места от работодатели по Проекта. Списъкът се одобрява ежеседмично от директора на ДБТ и се изнася в информационното пространство на ДБТ.

VІ. Предоставяне на средства на включените в Проекта работодателите за наемане на заявените работни места на безработни лица, след успешно завършено професионално обучение по посочената професия/специалност:

o    За работодатели от реалния сектор:
От бюджета на Проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период до               12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Важно: Работодателят осигурява допълнителни средства, над установената за страната минимална работна заплата, в общ размер на не-по-малко от предоставяното от бюджета на Проекта възнаграждение, за:
- доплащане на разликата между полагащото се трудово възнаграждение и средствата, предоставени по Проекта (минимална работна заплата);
- допълнителни възнаграждения по КТ;
- дължими средства за годишен платен отпуск по КТ;
- възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
- дължимите осигуровки по КСО;
- други дължими средства.
Получените от работодателите средства за възнаграждения се считат за държавна помощ по смисъла на чл. 40 от Регламент (ЕО) 800/2008 (ОВ L 214/09.08.2008 г.).


o    За работодатели – общини, общински предприятия по смисъла на чл. 53 от ЗОС и структури на държавната администрация:
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ, за период до 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца.

Предоставянето на средствата за финансиране на заетостта на наетите по Проекта лица се извършва, въз основа на сключен между работодателя и съответната дирекция “Бюро по труда” договор за заетост /по образец/.

======================== информация от ===============================

Диана Петрова
Информационен център „Европа директно” - Стара Загора
Офис Казанлък
Ул.”Искра „ №4
тел. 0431 62817
web: www.europedirect.szeda.eu

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж