Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 Процедура BG051PO001-1.1.01

Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване
 на пазара на труда в България

Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък набира младежи за включване в проект „Шанс за реализация на младежите в България”. Проектът е част от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.



Цели на проекта :
•    Създаване на умения на безработни младежи до 29-годишна възраст за проактивно поведение на пазара на труда, чрез мотивация.
•    Повишаване на пригодността за заетост на младежите чрез чуждоезиково и ИКТ обучение.
•    Придобиване и усъвършенстване на компетентности на младежи за подобряване на качествените им трудови характеристики.
•    Създаване на условия за устойчива заетост на младежи, чрез посредничество за заемане на обявени работни места.

Целева група на проекта са регистриране в ДБТ младежи от 16 до 29-годишна възраст, завършили минимум 7-ми клас в системата на образованието, заявили желание за включване в обучение.

Чуждоезиково обучение:
Обученията на младежите по конкретен чужд език се определят, в съответствие с търсенето на пазара на труда и заявените от тях желания.
Обучаващата институция извършва входящ тест за определяне нивото на езиковите познания на всеки младеж. Събразно показаната степен на знания се сформират съответни групи от младежи, регистрирани в ДБТ на територията на всяка целева област.
Чуждоезиковото обучение започва от първо или второ ниво, като продължителността му е до трето ниво. Всеки обучаем ще достигне езикови познания и компетенции на ниво В1 по правилата на Единната Европейска квалификационна рамка. Когато обучаемите лица имат придобито ниво В1 или по-високо, минималната продължителност на обучението им е едно ниво по-високо.
За всяко завършено ниво на чуждоезиково обучение се издава съответен документ или сертификат за всеки обучаем.

Обучение по информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ :
Обучението по ИКТ се предоставя на безработни младежи, които не притежават необходимите знания или се нуждаят от усъвършенстване на тези компетенции, с оглед посрещане на предизвикателствата на променящите се изисквания на пазара на труда.
Обучението по ИКТ включва задължителните елементи, като придобиване на умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, електронни презентации, интернет и електронна поща.
След завършване на обучението се издава документ или сертификат за всеки обучаем.

======================== информация от ===============================

Диана Петрова
Информационен център „Европа директно” - Стара Загора
Офис Казанлък
Ул.”Искра „ №4
тел. 0431 62817
web: www.europedirect.szeda.eu

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:



Виж