Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


НОВ ПРОЕКТ СПЕЧЕЛИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


 Община Стара Загора в  партньорство с Департамент Ла Дром, Франция; Община Лариса, Гърция и Община Сливен, България спечели Проект  „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ” на обща стойност 276 350,00 лева и срок за реализация 18 месеца.
Проектът бе подаден на 30 октомври 2008 г. и одобрен на 11 март 2009 г. Финансирането е от Оперативна програма Регионално Развитие BG161PO001/4.2-01/2008 “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2: „Междурегионално сътрудничество”
С реализирането му се цели осъществяване обмен на добри практики, иновативни подходи и знания между общините-партньори за повишаване на регионалния туристически потенциал и насърчаване на местното развитие с помощта на най-актуалните ИКТ.

Другите цели, които си е поставил екипа на проекта са:
•    Разширяване на административния капацитет за формиране и реализация на ефективни политики в областта на туризма;
•    Актуализиране на Общинската Стратегия за развитие на туризма в община Стара Загора 2006-2013 на основата на препоръки и анализи от страна на партньорите;
•    Разкриване на туристическия потенциал на региони без утвърден и развит масов туризъм;
•    Създаване на условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфичните за съответните общини туристически продукти с по-висока стойност;
•    Изграждане на модерна информационна работна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма;
•    Създаване на условия на равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с новите електронни инструменти и в една взаимосвързана цялостна система.

Дейностите, заложени в проекта са :
•    Проучване на добри практики и иновации в Европейския съюз (в Интернет пространството);
•    Идентифициране и документиране на туристическите атракции, продукти и услуги на проектната територия и тяхната цифровизация; иницииране на пилотни модели за алтернативен туризъм;
•    Учебни посещения в партньорските общини;
•    Разработване на електронна платформа;
•    Обучение на потребителите за работа с новосъздадените електронни инструменти;
•    Провеждане на информационни кампании.

Очакваните резултати от реализацията на проекта:
•    Разкрит и стимулиран туристически потенциал на наши региони без утвърден и развит масов туризъм;
•    Създадени условия за нови икономически дейности чрез популяризация на специфични за съответната община туристически продукти с по-висока стойност;
•    Повишени умения и обогатен опит на експертите от местните власти, включени в проекта, в областта на местното развитие и междурегионалното сътрудничество;
•    Създадени условия за равнопоставеност и достъпност на всички участници в туристическия бизнес чрез формиране на знания и умения за работа с електронни инструменти;
•    Изградена модерна информационна електронна среда за интензифициране на взаимодействията между всички активни субекти в сферата на туризма.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: