Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Предоставиха открита площадка за компостиране на зелени битови отпадъци на ОП„КДиПИС“

Общински съвет Казанлък предоставя за управление, експлоатация и ежедневна поддръжка имот в землище с. Черганово, представляващо открита площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци на
ОП „КД и ПИС“.Дейности , които се поставят с предоставяне на ОП“ КД и ПИС“ са
- прием на разделно събрани и предварително шредирани биоразградими отпадъци на територията на Община Казанлък.

- обработка на постъпилите количества разделно събрани и предварително шредирани - временно съхраняване на произведения готов продукт „ компост”

- извършване мониторинг на инфилтрат в района на площадката за компостиране, съгласно предоставен от Община Казанлък „План на мониторинг”, одобрен от Басейнова дирекция „Източно беломорски район” гр. Пловдив.

- водене на отчетност и докладване, съгласно изискванията на Наредба за разделносъбиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци от 31.01.2017г. и Наредба No1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя информация за Дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Цели, които се поставят които с предоставяне на ОП“ КД и ПИС“ са
- произвеждане на компост, който ще се ползва за нуждите на Общината (при озеленяване, подхранване почвата на общински терени: благодарение на компостирането ще избегнем необходимостта от изхвърляне или изгаряне на растителни остатъци и ще получим много ценен тор, който обогатява почвата сорганични вещества.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: