Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


РЗИ - Стара Загора въвежда Временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г.

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора за срок от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, Регионална здравна инспекция- Стара Загора, аптеки, оптики, дрогерии, градски транспорт на територията на област Стара Загора, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба
2. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
6. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Заповедта да се съобщи на областния управител на гр. Стара Загора за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Стара Загора, във връзка с правомощията му по чл. 63 г от Закона за здравето.

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Стара Загора.

IV. Настоящата заповед влиза в сила от 22.07.2022 г.

V. Заповедта да се съобщи на областния управител на област Стара Загора, на директора на ОД на МВР Стара Загора, на директора на Регионална дирекция Социално подпомагане - Стара Загора, на началника на РУО - Стара Загора, на кметове на общини в област Стара Загора за сведение, изпълнение и за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки съобразно техните правомощия

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ - Стара Загора пред Административен съд по реда на АПК.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж