Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СРЕД ПЪРВЕНЦИТЕ ПО ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ, ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ИНТЕГРИРАН EКО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „LIFE“

Община Казанлък ще кандидатства в интегриран екологичен проект по програма LIFE, след като днес общинскитe съветници на редовно заседание подкрепиха с 36 гласа „За“ проектното предложение. Това е още една стъпка в изпълнение на политиките на Кмета Галина Стоянова и нейния екип към каузата за опазване на околната среда. По този начин Община Казанлък се включва към единствения до момента интегриран проект за адаптация и изменение на климата по програма LIFE, който се разработва в България, с водещ бенефициент Община Пловдив. Проектното предложение е на базата на екологичен анализ на слабите страни и рискове за територията на община Казанлък, в следствие на изменението на климата. Изведени са три водещи дейности по програма LIFE за Община Казанлък: постигане на мултифункционална екологична среда, по-ефективно ползване на водата в общината, поддръжка и опазване на биоразнообразието.


Консервацията и възстановяването на биоразнообразието на крайречни местообитания по река Енинска, община Казанлък включва обследване, проектиране, картиране, възстановяване, укрепване и адаптиране на екосистемата около Енинска река в рамките на урбанизираната територия на град Казанлък. Чрез възстановяване и оформяне на места за краткотраен отдих, места за развлечение, запазване и възстановяване на растителни видове в естествените им местообитания, допълване с нови подходящи ще се цели подобряване на нагласите и отношението на хората към адаптацията на екосистемите. Ще бъде оформена достъпна и устойчива среда за ежедневна почивка, работни беседи, упражнения и лекции, спорт и хранене на открито за постигане на мултифункционална екологична среда.

Изграждането на собствени водоизточници за поливни системи към паркове и зелени площи на територията на община Казанлък предвижда въвеждане на автоматични поливни системи в паркове. Ще бъдат извършени подготвителни дейности за изграждането на 17 броя сондажи за поливане и тяхното изграждане, въвеждане на автоматични поливни системи в паркове. С въвеждането на модерни технологии и практики ще се цели по-ефективно използване на водата в община Казанлък.

Възстановяването на биоразнообразието и залесяването в община Казанлък е насочено към територии, засегнати от метеорологични условия или антропогенни фактори. Заложените дейности включват обследване, картиране, залесяване и възстановяване. Цели се укрепване на устойчивостта на горите и способностите за справяне с новите условия, вследствие поддържането на биоразнообразието и генетичното разнообразие.
В рамките на програма LIFE Казанлък ще кандидатсва по под-програма „Действия за климата“, Адаптация към изменението на климата, Приоритет 3 - "Устойчиво управление на водите в предразположените към засушаване райони и управление на крайбрежните ивици и наводненията".

Под шапката на Община Пловдив, освен Община Казанлък, по разработката на проекта си партнират още девет общини от Източнобеломорски район: Община Белово, Община Първомай, Община Пещера, Община Родопи, Община Свиленград, Община Ямбол, Община Кърджали, Община Девин и фирма „ИнфоЛогика“ ООД.

Проектът предвижда общ бюджет от 19 149 790 евро за 7-годишен период, от които за Община Казанлък е планиран бюджет в размер на 642 000 евро. (1,255,642.86 лв.). Програма LIFE финансира с безвъзмездна финансова помощ 60% от стойността на проектите. 40% от общата стойност на проектите се изисква като съфинансиране от съответната община.

Предстои подаване на проектното предложение в срок до 07.04.2022 година. При одобрение на проекта, дейностите се предвижда да стартират през 2023 година.

Съвместното проектно предложение следва най-актуалната политика на Европейския съюз – Зелената сделка и е в пълно съответствие с глобалните политики на ЕС. Интегрираният проект ще се прилага в голям мултирегионален мащаб на територията на басейна на реките от Източнобеломорски басейн в България, следвайки принципа: „Мислете глобално, действайте локално“.


 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж