Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Конкурс за Говорител на ОДМВР - Стара Загора

ОДМВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-4046/25.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 (една) вакантна длъжност

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ОДМВР-Стара Загора)

в отдел ,,Говорители на структури на МВР“ при дирекция ,,Пресцентър и връзки с обществеността“ - МВР, длъжностно ниво 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.    Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“;
2.    Професионален опит – не се изисква и/или минимален ранг V младши;
3.    Област на висшето образование - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;
4.    Професионално направление - съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.;
5.    Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

II. Начин за провеждане на конкурса:
-    Практически изпит;
-    Интервю.

III. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1.    Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение   № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
2.    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл - по образец;
3.    Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4.    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.    Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. София, ул. "Шести септември" № 29, приемна на Министерството на вътрешните работи, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., телефон за справки и допълнителна информация - 02/982 2042 и 02/982 2 3686.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- организира и координира изпълнението на информационната политика на ПВО на територията на съответната областна дирекция;
- осъществява комуникацията на областната дирекция с медиите, държавните институции, местната власт, неправителствения сектор и др.;
- поддържа ежедневна връзка с ДПВО, информира за работата на областната дирекция във връзка с противодействието на престъпността, опазване на обществения ред и при възникнали проблеми в отразяването на работата й;
- информира ръководството на ДПВО и съответната областна дирекция за постъпили заявки за осигуряване на събеседници по актуални теми;
- изготвя съобщения за събития с голям обществен отзвук, свързани с работата на областната дирекция и ги предоставя на медиите, съгласувано с ДПВО;
- поддържа контакти с представители на медиите по въпроси, свързани с актуалния информационен поток и работата на областната дирекция;
- осъществява връзка с дежурната част на областната дирекция и районните управления за събиране на допълнителна и точна информация за събития с голям обществен интерес и я изпращат своевременно в ДПВО;
- изготвя ежедневен бюлетин за дейността на ОДМВР и го предоставят на медиите по подходящ начин;
- поддържа рубриките, свързани с преките им задължения и отговорности, в интернет страницата на областната дирекция;
- организира публичните изяви на ръководството на областната дирекция пред медиите и обществеността и ги отразяват в съответната интернет страница;
- подготвя служителите за представянето на определени случаи пред медиите;
- подготвя и организира брифинги и пресконференции с представители на средствата за масово осведомяване;
- организира медиите  и своевременно изпраща информация и снимков материал в ДПВО при посещения на представители на ръководството на МВР на територията на областната дирекция;
- участва в подготовката и отпечатването на информационни материали, свързани с работата на ОДМВР.

V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 - от 650 лв. до 1600 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” – МВР – в интернет и интранет.   

 

coronavirus.bg