Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Новините са на нов адрес kazanlak.info:


Община Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадици“


Община Стара Загора подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с референтен номер: BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

Стойността на безвъзмездната помощ е 7 221 537, 99 лв., която покрива всички предвидени разходи за изпълнение на проекта. Продължителността на изпълнение е 23 месеца, като СМР по техническата рекултивация следва да приключи за 18 месеца.

Техническата рекултивация включва следните основни дейности:

  • Подготвителни работи – почистване на храсти и дървета по определената зона, премахване на съществуваща ограда;
  • Предепониране и уплътняване на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло с обем 225 000 м3.
  • Изграждане на охранителна дига с поменлива височина и ширина на билната част;
  • Преоткосиране на съществуващите отпадъци с откос 1:3 и 1:2,5 за стабилност на тялото на депото. Общата площ на преоткосираните отпадъци е 106 800 м2;
  • Полагане на 20 см. запечатващ слой от пръст в уплътнено състояние по окосите, бермите и билото;
  • Изграждане на 9 бр. газови кладенци и 9 бр. статични инсталации за обезвреждане на сметищен газ чрез изгаряне на факел;
  • Изграждане на бетонови охранителни облицовани трапецовидни канавки клон запад, клон изток и отвеждащ канал с обща дължина 1686 м.;
  • Изграждане на Дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата;
  • Техническа рекултивация на площ от 121 480 м2, която включва: Полагане на минерален запечатващ пласт от глина 50 см. -  на два пласта по 25 см. до достигане на водопропускливост 10-9 м/сек.; Полагане на пласт земна маса с дебелина 70 см в уплътнено състояние; Полагане на хумусен пласт с дебелина 30 см.

Реализацията на проекта ще допринесе за значително намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, които към настоящия момент се отделят неконтролируемо. Проектът предвижда изграждане на ефективна система за улавяне и обезвреждане на сметищния газ, който към момента при повишаване на обема и налягането си свободно се излъчва към околната среда или се самозапалва при определени случаи. При възникване на пожари при самозапалване на сметищния газ се генерират допълнителни количества и различни по състав вредни вещества в атмосферния въздух. При реализиране на инвестиционния проект ще се преустановят тези негативни последствия от депониране на отпадъците.

След изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда бъдещият статут на всички засегнати имоти от площадката на старото сметище да бъде с начин на трайно ползване  пасище /пасище с храсти.

Припомняме, че в началото на 2017 година беше въведен вексплоатация обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница като част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, изградена по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2011 год.“.

 
Банер

Културен афиш:

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж