Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Кризисен център "Самарянска къща" с нов договор за предоставяне на социалната услуга от Община Стара Загора

Кризисен център

"Самарянска къща" с нов договор за предоставяне на социалната услуга "Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие" от Община Стара Загора
Сдружение "Самаряни" получи за пореден път доверието на Община Стара Загора и през следващите три години ще предоставя държавно делегираната услуга "Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие", на територията на Община Стара Загора. Това е четвъртия пореден договор за Сдружение "Самаряни" и Община Стара Загора и повече от 15 години време, в което най-големия кризисен център в България помага на лица, срещнали домашното насилие в живота си.

Кризисен център “Самарянска къща”, управляван от Сдружение “Самаряни”, е с капацитет 15 места и е профилиран в предоставяне на услуги на лица, които са представители на следните целеви групи: жени, станали жертва на домашно насилие, съответно придружени или не от своите деца; жени, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик,  съответно придружени или не от своите деца; деца от 0 до 18 години, станали жертва на домашно насилие, с придружител; деца от 0 до 18 години, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик, с придружител.

Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица  се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.

Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

При предоставяне на услугата КЦ се спазва утвърдената методика от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). С всички тези дейности, организирани при предоставяне на услугите, се цели да се повишат социалните умения на пострадалите, да се развие личностния им потенциал и вътрешните им емоционални ресурси, за да успеят те да преодолеят травмата, да се възстановят и да продължат пълноценно живота си след преживяното травматично събитие.

Сега, към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.

Сдружение „Самаряни” се стреми винаги в своята дейност към иновативни подходи, които да отговарят на изискванията на времето и потребностите на хората, за да бъде увеличен ефектът при оказване на подкрепа и помощ. Затова и в новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център “Самарянска къща”, екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено “Консултативни линии”. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, ще се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както и ще се работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.

В новия период се предвижда и ще се търсят активно възможности за създаване на Ресурсен мобилен информационен център “НЕнасилие” - с “лаборатория” и “пътуваща библиотека” (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. заинтересовани страни. Дейността на РМИЦ ще включва създаване на едноименна физическа и онлайн “Библиотека НЕнасилие”, съдържаща ресурси, книги, изследвания, наръчници и други информационни материали (специализирана и художествена литература) за превенция и/или справяне с насилие, които да бъдат в помощ на пострадали от насилие или техни близки, студенти по психология и социална работа, доброволци и други заинтересовани. Библиотеката ще бъде на разположение всеки работен ден в централния офис на Сдружение „Самаряни”. Тя ще се превърне в целогодишен своеобразен ресурсен център за борба с насилието, като се предвижда да бъдат разработени и концепции за нейната мобилност и гостуване като “Пътуваща библиотека” на различни подходящи за целта места. Същевременно е планирано провеждането и на изнесена “Лаборатория за НЕнасилие” на различни терени, като по този начин ще се поднови и продължи тази добра практика от предходния позитивен опит на екипа за работа с ученици в училищата по темата за насилието.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 21.02.2020


Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: