Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

11 обществени възпитатели търси Община Казанлък

Община Казанлък - лято

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетните Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Казанлък  обявява 11 свободни работни места за обществени възпитатели за 2019 г. I. Запазват се изискванията към кандидатите:

1. Да притежават необходимата квалификация – висше образование (юрист, педагог, психолог), опит, умения и комуникативност при работа с деца.
2. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно – възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.
5. Да имат познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

II. Характер на работата:

1.  Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите „ДПС“, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1, т. 6, т. 7 и т. 8 от ЗБППМН.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III. Начин на провеждане на процедурата:

1.  Подбор по документи.
2.  Събеседване с кандидата.
3.  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

IV.    Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец (Приложение 1);
2.  Автобиография (Приложение 2);
3.  Копие от диплома за висше образование;
4.  Ксерокопия на документи, удостоверяващи квалификациите, които притежава;
5.  Копие на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за работа с деца с асоциални прояви е предимство.

V. Срок за приемане на документи: от 27.12.2018 г. до 15.01.2019 г.

VI. Прием на документи:


Всеки работен ден на Център за информация и услуга на гражданите в Община   Казанлък, гише № 2 (деловодство).

Списъците на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса ще бъдат публикувани на информационното табло в Общинска администрация и на електронния портал на община Казанлък.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дейностите по длъжността „Обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Казанлък, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материалното стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр. 9/2009 г.

Кандидатстващите лица могат да бъдат безработни, работещи по трудово или извънтрудово правоотношение.

На обществените възпитатели се заплаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да са запознати със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател. 

Заявление, Статут на обществения възпитател и образец на автобиография са публикувани под обявата в раздел „Обяви и съобщения“ – „Кариери“ на сайта на община Казанлък kazanlak.bg.

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

www.jazzfestkz.eu

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Автобусно разписание:Виж


Какво не видяхте: