Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Областна дирекция на МВР - Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавна служба

РПУ, ПОЛИЦИЯ

Областна дирекция на МВР - Стара Загора обявява конкурс за назначаване на държавна служба за 42 (четиридесет и две) вакантни младши изпълнителски длъжности “полицай-старши полицай”  и „младши автоконтрольор ІІ – І ст.” в различни подразделения на дирекцията.


Условията и редът за участие в конкурса се намират на следния интернет адрес:

https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-main/обявени-конкурси/на-длъжности-за-държавни-служители-по-чл-142-ал-1-т-1-от-змвр


Документи за участие в конкурса се подават в срок до 15 октомври 2018 г., включително. За връзка - сектор “Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” при ОДМВР - Стара Загора, телефони: 042/665579 и 042/665320.

===================================================================

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД

№  8121К-9136/19.09.2018 

ОТНОСНО:

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Отдел „Охранителна полиция”
Сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“
1.1. Група „Охрана на обществения ред, териториална полиция и вътрешни постове“
„Вътрешни постове“
- полицай-старши полицай – 1 (eдна) вакантна длъжност;

1.2. Група „Специализирани полицейски сили“
- полицай-старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;

1.3. Сектор „Пътна полиция”
„Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи“ - Казанлък
- младши автоконтрольор ІІ - І ст. – 1 (една) вакантна длъжност;

1.4. Сектор „Пътна полиция”
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”
- младши автоконтрольор ІІ - І степен – 4 (четири) вакантни длъжности;

1.5. Сектор „Пътна полиция”
Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали”
„Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“
- младши автоконтрольор ІІ - І степен – 1 (една) вакантна длъжност;
1.6. Сектор „Пътна полиция”
Група „Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали”
„Превенция и контрол по пътищата“
- младши автоконтрольор ІІ - І степен – 1 (една) вакантна длъжност;

2. Първо районно управление – Стара Загора
Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай-старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

3. Второ районно управление – Стара Загора
3.1. Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай-старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;

3.2. Участък - Лозенец
- полицай-старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

4. Районно управление – Казанлък
4.1. Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред“
- полицай-старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

4.2. Сектор „Охранителна полиция”
Група „Охрана на обществения ред“
„Охрана на обекти – НПМ „Шипка-Бузлуджа“
- полицай-старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;

4.3. Участък – Павел баня
- полицай-старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор ІІ-І степен – 2 (две) вакантни длъжности;

4.4. Участък – Гурково
- полицай-старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор ІІ-І степен – 2 (две) вакантни длъжности;

4.5. Участък – Мъглиж
- младши автоконтрольор ІІ-І степен – 1 (една) вакантна длъжност;

5. Районно управление – Чирпан
Група „Охранителна полиция”
- полицай-старши полицай – 1 (една) вакантна длъжност;
- младши автоконтрольор ІІ-І степен – 4 (четири) вакантни длъжности;

6. Районно управление – Раднево
Група „Охранителна полиция”
- полицай-старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
- младши автоконтрольор ІІ-І степен – 1 (една) вакантна длъжност;

7. Районно управление – Гълъбово
Група „Охранителна полиция”
- полицай-старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
4. Специфични изисквания:
4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители);
4.2. Да имат завършено средно образование;
4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
4.5. Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока - изискването се отнася само за кандидатите за длъжност младши автоконтрольор II - I степен;
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ документи и срок за подаването им:

1. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:
1.1. Копие на лична карта;
1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
1.3. Декларация, че кандидатът:
1.3.1. Има само българско гражданство;
1.3.2 Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер.
1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по чл. 3а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи - по желание на кандидата;
1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” - в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за
определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи - по желание на кандидата;
1.6. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
1.7. Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие) - само за кандидатите за длъжността младши автоконтрольор II - I степен;
1.8. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16.
3. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
4. Не се приемат документи, подадени след срока по т. 1.
5.  В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” - МВР, до Институт по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

ІV. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност да се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 1 от специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г., както следва

Таблица 1


Точкова
система
за
оценка


Тестова батерия

скок
дължина от
място (см)


бягане
осморка 4
цикъла (сек)


гладко бягане
800 м (мин)


сгъване и
разгъване
на ръцете
от опора
(бр.)

изправяне
на трупа от
тилен лег
до седеж
(бр.)


мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

8

>= 240

>= 205

-

-

t <= 3.10

t <= 3.20

-

-

-

-

7

235

200

t <= 16.2

t <= 16.6

3.11 - 3.15

3.21 - 3.25

>= 55

-

-

>= 55

6

230

195

16.3

16.7

3.16 - 3.20

3.26 - 3.30

50

-

-

50

5

225

190

16.4

16.8

3.21 - 3.25

3.31 - 3.35

45

-

-

45

4

220

185

16.5

16.9

3.26 - 3.30

3.36 - 3.40

40

-

-

40

3

215

180

16.6

17.0

3.31 - 3.35

3.41 - 3.45

36

-

-

36

2

210

175

16.7

17.1

3.36 - 3.40

3.46 - 3.50

32

-

-

32

1

205

170

16.8

17.2

3.41 - 3.45

3.51 - 3.55

30

-

-

30

2. Психологично изследване:
2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
2.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
3. Заключително интервю.

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 6 (шест) месеца от обявяването на конкурса.
VІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIІ.     Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура.

VІІІ. Областна дирекция на МВР - Стара Загора да публикува обявление за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за МВР.

ІX. Заповедта да се публикува в електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР в интернет и интранет, и се изпрати на структурите по чл. 37 от Закона за МВР за сведение, изпълнение и обявяване на общодостъпни места.


МИНИСТЪР:          (П)

Валентин Радев

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 17.05.2019

от 24.05.2019

Автобусно разписание:Виж