Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Започва подбор на кандидати за асистенти и потребители по проект „Независим живот“

Стартират дейности по проект „Независим живот в община Казанлък“

Община Казанлък информира своите жители, че стартират дейности по подбор на кандидати за лични асистенти и потребители по проект „Независим живот в община Казанлък“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020. Целеви групи са:
-    Хора с уврежданияq с ограничения или невъзможност за самообслужване;
-    Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот.
Живущите в община Казанлък по настоящ адрес кандидат-потребители на социалната услуга, както и кандидатите за работа на длъжност „Личен асистент” по проект „Независим живот  в община Казанлък”, могат да подадат заявления на адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ № 3 – Домашен социален патронаж.
Заявления ще се приемат всеки работен ден от 15.03.2017 г. до 28.03.2017 г. включително, от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 ч., в сградата на Домашен социален патронаж.

I.  За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на проекта се изискват следните документи:
–    заявление по образец,  което може да бъде получено на място в Домашен социален патронаж. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си за работа с конкретен личен асистент.
–    документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
–    документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
–    експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
–    удостоверение за настойничество / попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
–    заповед / съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие), в случай, че е приложимо;
–    други медицински документи - актуална епикриза (последна) и др. (копие);
–    декларация за обработка на лични данни.

В рамките на проекта социални работници ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа на изготвената оценка на потребностите и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена методика за извършване оценка на потребностите от услугата „Личен асистент“, ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители.

II. От кандидатите за работа на длъжност „Личен асистент“ се изискват следните документи:
–    Заявление по образец, което може да бъде получено на място в Домашен социален патронаж. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретни потребители.
–    документ за самоличност (за справка);
–    автобиография;
–    документи за придобитата образователна степен;
–    пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
–    копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги  по други програми или по друг ред;
–    медицинско свидетелство;
–    свидетелство за съдимост;
–    декларация за обработка на лични данни;
–    декларация за конфиденциалност.

След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност „личен асистент“ по проекта, с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране.

Мястото и графикът за провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло на Домашен социален патронаж, както и на електронната страница на Община Казанлък, в раздел „Обяви и съобщения“ - „Кариери“.

Тел. за повече информация – 0431/6 34 70

Пресцентър на община Казанлък

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж