Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Община Казанлък първа спечели "Бюджетна линия" за европроектите си

16,08,2016 - Община Казанлък първа спечели

Община Казанлък първа кандидатства и първа получава одобрение по „Бюджетна линия“. Едва 39, от общо 265 общини в цялата страна, имат право да кандидатстват по Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 


Договорът на община Казанлък е за 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 105 674,27 лева, от които 89 823,13 лв. представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85% от БФП) и 15 851,14 лв. - съфинансиране от Националния бюджет (15% от БФП).

На началната пресконференция пред журналистите Хабибе Богутлиева, началник - отдел «Стратегическо планиране и проекти» представи 5- членния екип, който ще организира изпълнението на всички дейности в рамките на Бюджетната линия и разясни същността, целите и стъпките по дългосрочната работа. На срещата с медиите присъства и Калин Апостолов – главен експерт «Югоизточен район» от страна на Управляващия орган на ОПРР – Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

16,08,2016 - Община Казанлък първа спечели

Бюджетна линия «Техническа помощ за Община Казанлък» има за цел да подобри административния капацитет на Общината, така че изпълнението на всички проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Региони в растеж» да бъде подсигурено по-ефективно. Предвидените дейности са свързани с обновяване на Системата за финансово управление и контрол, така че тя да позволява максимално пълноценното функциониране на общинската администрация като местна управа: от една страна във функцията й на конкретен бенефициент на оперативната програма и от друга - като междинно звено за оценка на проектите. Чрез Бюджетна линия Инвестиционната програма на Общината ще бъде цялостно наблюдавана за изпълнението й. За целта с нарочна заповед кметът на община Казанлък Галина Стоянова определя екип от трима души. Други шест общински експерти ще бъдат отговорни за изпълнението на работата на Общината като «Междинно звено» и оценката на всички проекти, включени в Инвестиционната програма.  Като оценители ще бъдат включвани и външни специалисти.  Сред главните дейности по Бюджетна линия са и обмяната на опит и добри практики.

Старт на Бюджетна линия даде подписването на договора на 29 януяри, т.г., а продължителността й е до края на програмния период, т.е. 95 месеца.

Пресцентър на община Казанлък


Free Joomla Extensions

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА ОТ:

Банер

ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 07.12.2018


Автобусно разписание:Виж