Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Финансова помощ за Общ устройствен план на общината

Община Павел баня ще бъде финансово подпомогната от МРРБ за изработване на ОУП. Министърът на регионалното развитие и благоустройството определи поименни списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове на общини (ОУПО) през 2015 г., във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.

Община Павел баня, с прогнозна стойност 142650 лева, попада в поименен списък на общините по т. ІІ от одобрената методика („Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, за изработване на общи устройствени планове на общини“), които са със сключени споразумения през 2014 г. с Министерство на инвестиционното проектиране, сключени договори за изработване на ОУПО или в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, с потенциал за развитие на туризъм и за равномерно разпределение на средствата по райони за планиране.

pavelbanya.bg